Salgs- og Leveringsbetingelser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle solgte varer fra Etex Nordic A/S CVR-nr. 78 61 18 12 og Etex NorgeEtex NUF, org.nr. 995 119 048 (”Etex ”) til kjøpere (”Kjøper”).  

Tilbud og ordrebekreftelse
Tilbud til Kjøper på lagervarer er bindende for Etex for den perioden som fremkommer av tilbudet, og uansett aldri lenger enn 3 måneder fra tilbudets dato, med mindre noe annet er uttrykkelig spesifisert. Såfremt tilbudet aksepteres rettidig av Kjøper oversender Etex  ordrebekreftelse som inneholder estimert leveringstidspunkt.

Tilbud til Kjøper på ikke-lagerførte varer er først bindende for Etex ved Etex’ oversendelse av ordrebekreftelse til kjøperen.

Spesifikasjoner i kataloger, brosjyrer, prislister mv., samt muntlige opplysninger om varers mål, vekt og spesielle egenskaper for øvrig, er kun bindende for Etex, når disse uttrykkelig er angitt i tilbudet/ordrebekreftelsen til Kjøper.

I tilfelle av uoverensstemmelse mellom tilbud og ordrebekreftelse skal ordrebekreftelsen ha forrang.

Teknisk og arkitektonisk veiledning og beregninger osv. av materialforbruk er utelukkende en service som ytes kjøper og hvor Etex ikke påtar seg noe rådgivningsansvar, herunder men ikke begrenset til eventuelle feilberegninger eller for det tekniske eller arkitektoniske resultat.

Etex påtar seg ikke ansvar for rådgivning vedrørende valg av materialer, konstruksjonsmessige forhold eller lignende. Tvert om oppfordrer Etex  Kjøper uttrykkelig til å innhente selvstendig rådgivning i tilknytning til dette.

Priser
Etex’ priser fremgår av den til enhver tid veiledende prisliste, som kan endres uten forvarsel, herunder, men ikke begrenset til, som følge av endringer i råvarepris, valutakurssvingninger, transportkostnader mv. I tillegg til prisene, inklusive oppgitte priser i tilbud/ordrebekreftelse, faktureres kjøper for det antall paller som benyttes i forbindelse med levering av varer, samt for fraktkostnader.

Endringer i offentlige avgifter av enhver art, herunder moms, som inntreffer etter Etex’ oversendelse av ordrebekreftelse, dekkes av Kjøper. De produkter som kan bestilles via EDI er utelukkende de varer som finnes i Etex’ til enhver tid gjeldende prisliste og som har et DB-nr. Det kan ikke benyttes EDI til ordrer som er særskilt tilpasset enkeltprosjekter og/eller inneholder spesialvarer, herunder tilvirkede produkter.

Vareprøver og farger

Vareprøver gir kun uttrykk for materialenes gjennomsnittlige karakter.

Fargene som er angitt i prislisten er veiledende. Det kan forekomme fargeforskjeller mellom vareprøver og leverte varer. Slikt avvik mellom vareprøver utgjør ikke en mangel.

Levering
Det oppgitte leveringstidspunktet i ordrebekreftelsen er kun veiledende, med mindre annet fremgår uttrykkelig av ordrebekreftelsen.

Levering skal skje fritt i kjøpers lokaler i Norge, i henhold til IncoTerms 2020, Delivery Duty Paid (DDP). Når ikke annet er avtalt, skjer leveringen for Kjøpers regning i henhold til gjeldende fraktliste. Eventuelle importavgifter som er spesifikt inkludert i tilbudet og ordrebekreftelsen dekkes av Etex, så langt disse ikke endres etter tidspunktet for oversendelse av ordrebekreftelsen. Hvis det er inngått avtale om levering til sted disponert av sluttkunden, eller annet sted anvist av Kjøper fordrer det normal fremkommelighet på vei. Varene leveres så nær bruksstedet, som lastebilen – etter sjåførens skjønn – sikkert kan kjøre, f.eks. uten fare for å kjøre seg fast e.l.

Utgifter ved eventuell ventetid for lossing på sluttkundens sted, eller til et annet leveringssted anvist av Kjøper, belastes Kjøper; samtidig må Kjøper bære alle kostnader hvis Kjøper ikke kan motta varene på det avtalte leveringsstedet til avtalt tid.

Kjøper skal straks etter mottak av varene, undersøke de leverte varene, med tanke på synlige skader. Eventuelle feil eller mangler skal umiddelbart noteres ved påtegning i fraktdokumentet, og i tillegg uten opphold meddeles Etex  via www.etexnordic.no, ved fremleggelse av den påkrevde dokumentasjonen. Mangler / skader som ikke gjøres gjeldende i tråd med ovennevnte prosedyre og innen gitte frist kan ikke påberopes på et senere tidspunkt.

Betaling 
Betalingsfrist er 30 dager netto med mindre annet er avtalt i tilbudet/ordrebekreftelsen.

Kjøpesummen forfaller til betaling på angitt tidspunkt selv om levering ikke kan skje rettidig, når dette skyldes forhold på Kjøpers side.

Hvis betaling ikke skjer rettidig, skal Kjøper betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.  

Etex beholder eiendomsretten til leverte varer inntil Kjøper har betalt hele kjøpesummen, inklusive forsinkelsesrente, for gjeldende varer.

Avbestilling eller endring av ordre 
Standardvarer: Kjøper kan ikke avbestille, eller kreve justering eller endring i tilbud fra Etex som allerede er akseptert av Kjøper. For ikke-lagerførte varer gjelder det samme hvis Etex har oversendt ordrebekreftelse.

Hvis Etex unntaksvis velger å akseptere avbestilling eller endring av ordrer, innebærer dette alltid at Kjøper er forpliktet til å dekke Etex’  direkte og indirekte tap ved avbestillingen. Etex må eventuelt uttrykkelig akseptere at Kjøper kun dekker de merkostnader som påløper som en følge av endringen. Omlevering eller supplerende levering skjer i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

Made to Order (”MTO”)(tilvirkede) eller spesialvarer: Kjøper kan ikke avbestille eller eller kreve justering eller endring i tilbud fra Etex som allerede er akseptert av Kjøper  for Made to Order (”MTO”)/ spesialvarer.

Returvarer
Standardvarer: Standardvarer mottas kun i retur hvis det er  forhåndsavtalt skriftlig med Etex og ved oversendelse av returseddel. Varene skal være ubrukte, i mangelfri stand og i original emballasje. Tilbehør og paller tas ikke i retur.

Godkjente returvarer krediteres med et fradrag på 20% av innkjøpsprisen ekskl. moms.

Returnerbar emballasje krediteres med det fakturerte beløp ved franko levering i uskadet tilstand innen 3 måneder fra Etex’ levering, fratrukket returneringskostnadene.

Kunden er ansvarlig for returfrakten.

Made to Order (”MTO”), tilvirkede eller spesialvarer med tilbehør:

Tas ikke i retur.

Reklamasjon 
Kjøper skal straks etter mottak av varene, og før materialene tas i bruk, undersøke de leverte varene, for å sikre at disse er mangelfrie. Reklamasjoner som følge av mangler som er eller burde ha blitt oppdaget ved en slik undersøkelse, herunder mengdeangivelse, samt farge og størrelsesvariasjoner, må fremsettes straks, og senest 8 dager etter varens levering på avtalt leveringssted i henhold til ordrebekreftelsen, for at den skal kunne tas til følge.

Eventuelle skjulte feil, slik som størrelsesvariasjoner som først oppdages i forbindelse med legging/oppsetning av varen, skal straks meddeles Etex og uansett må reklamasjon mottas senest 3 måneder etter levering. Kjøper skal sikre at entreprenør/byggherre straks etter å ha konstatert en skjult/opprinnelig mangel, stanser arbeidet. Såfremt kjøper ikke reklamerer rettidig i henhold til overnevnte frist eller fortsetter arbeidet med legging/oppsetning av varen til tross for skjulte feil, bortfaller retten til å gjøre mangler gjeldende, herunder også krav som følge av kostnader til de- og remontering.

Reklamasjoner skal gjøres via https://etexnordic.no/service-og-reklamationsformular, ved fremleggelse av den påkrevde dokumentasjonen og utfylling av reklamasjonsskjemaet. Reklamasjoner som ikke er foretatt via skjemaet på nevnte nettside er ikke gyldig fremsatt. Reklamasjoner vil bli behandlet innen rimelig tid.

Mangler 

Feil og avvik m.v. som kan tilbakeføres til at monteringsanvisningen eller retningslinjer for bruk av det aktuelle produkt ikke er fulgt, kan ikke påberopes av Kjøper eller sluttkunde som en mangel eller danne grunnlag for krav mot Etex. Sluttkunde/byggherre er avskåret fra å gjøre gjeldende direktekrav overfor Etex på bakgrunn av slike feil, jf. kjøpsloven § 84.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende en bedre rettsstilling overfor Etex enn den rettsstilling Etex kan gjøre gjeldende overfor aktuelle leverandør av produktet. Følgelig kan ikke kjøper gjøre krav på erstatning mv. gjeldende i videre omfang overfor Etex enn Etex  kan overfor den aktuelle leverandøren. Kravets størrelse kan ikke være større enn det faktiske beløp Etex  oppnår betalt fra sin leverandør eller dennes konkursbo, etter fradrag for Etex’ omkostninger i forbindelse med fremsettelse og innkreving av kravet. 

Såfremt en vare inneholder en opprinnelig mangel, er Etex  berettiget til fritt å velge mellom å foreta avhjelp, omlevering, å gi et forholdsmessig avslag i prisen eller å velge en av de beføyelsene som fastsatt i Etex’ separate garantibestemmelser.

Kjøper fraskriver seg uttrykkelig retten til å gjøre gjeldende andre mangelsbeføyelser, herunder retten til å heve kjøpet.

Etex’ erstatningsansvar for mangler og forsinkelser er i alle tilfelle begrenset til varens verdi og omfatter ikke skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller  deler av denne, på samme måte som indirekte tap og driftstap, herunder inntektstap, ikke omfattes. Dette gjelder så langt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning, herunder skadeerstatningsloven av 13. juni 1969, eller mangelen/skaden har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Etex.

Garanti overfor sluttkunden/byggherren 
Etex stiller for visse produkter garanti overfor sluttkunden/byggherren. Det henvises til separate garantivilkår, som vedlegges de aktuelle produkter omfattet av garantien, og som nøye beskriver når garantien kan gjøres gjeldende av sluttkunden/byggherren. Der hvor garantien gjelder, fravikes disse salgs- og leveringsbetingelsene fullt ut i den utstrekning det er motstrid mellom garantien og salgs- og leveringsbetingelsene, idet garantien har forrang.

Forsinkelse

Det oppgitte leveringstidspunktet i ordrebekreftelsen er kun veiledende.  

Erstatningsansvar 

Etex’ erstatningsansvar er i alle tilfeller  begrenset til varens verdi og omfatter ikke følgekostnader, skader på personer, løsøre, tilbehør, fast eiendom eller deler av denne, på samme måte som indirekte tap, omdømmetap og driftstap, herunder inntektstap, ikke omfattes. Dette gjelder så langt annet ikke følger av ufravikelig lovgivning, herunder skadeerstatningsloven av 13. juni 1969, eller mangelen/skaden har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Etex.

Produktansvar 
I tillegg til Etex’ erstatningsansvar, jf. bestemmelsene ovenfor, kommer bestemmelsene inntatt i dette avsnittet til anvendelse i tilfelle det leverte produktet er defekt.

Etex’ er ansvarlig etter lov om produktansvar for skader forvoldt av leverte produkter, i det omfang loven ufravikelig pålegger Etex ansvar for slike skader og Etex’ ansvar ikke lovlig kan begrenses.

Etex er alene ansvarlig for skader som leverte produkter forvolder, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Etex’ side.

Etex har tegnet produktansvarsforsikring for person- og tingskade i henhold til de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår.

Etex’ erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til den forsikringsutbetaling Etex  mottar under produktansvarsforsikringen som følge av en oppstått produktskade. I tilfelle tredjemann retter et større krav mot Etex enn Etex har forsikringsdekning for, er Kjøper forpliktet til å holde Etex  skadesløs for den del av kravet som overskrider forsikringsdekningen.   

Taushetsplikt 

Kjøper har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om Etex og vilkårene i de inngåtte avtaler som kjøper eksponeres for som ledd i avtaleforholdet mellom partene. Dette gjelder særlig i forhold til Etex’ prisstruktur, herunder de individuelt avtalte pris-, rabatt – og bonusstrukturer. Taushetsplikten gjelder tilsvarende i forhold til  pris – og rabattvilkår meddelt av Etex i forbindelse med fremlagte tilbud for konkrete prosjekter. Kjøper skal ikke videreformidle eller på annen måte offentliggjøre slike opplysninger til tredjemenn.

Foranstående bestemmelse er ikke til hinder for at taushetsbelagte opplysninger meddeles andre når dette følger av lov, dom eller ved pålegg fra offentlig myndighet.

For hvert brudd på taushetsplikten skal kjøper betale en standardkompensasjon på kr 250.000 til Etex. Betaling av slik standardkompensasjon fratar ikke Etex retten til å kreve erstatning etter norsk rett.

Force majeure

I tilfelle av force majeure eller andre forhold som ligger utenfor Etex’ kontroll, har Etex rett til å   utsette leveringen tilsvarende hindringens varighet, uten at dette gir Kjøper rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, herunder å heve kjøpet. Partene har rett til å avbestille/kansellere leveransen dersom forsinkelsen i forhold til det opprinnelige avtalte leveringstidspunktet overskrider 90 dager. Kjøpers avbestillingsrett gjelder kun den del av leveransen som er forsinket. En slik avbestillingsrett gir ikke Kjøper rett til å kreve erstatning, men kjøper plikter ved avbestillingen å betale eventuelle fraktomkostninger Etex har blitt påført som følge av Kjøpers avbestilling.

Som force majeure-begivenheter regnes omstendigheter utenfor en parts kontroll som parten ikke burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som parten heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av. Herunder, men ikke begrenset til, krig, mobilisering, virus, cyberangrep, naturkatastrofer, streik, lockout, brann, skade på produksjonsanlegg, import- og eksportforskrifter, utbrudd av epidemier (herunder utbrudd i Norge som er en følge av utbrudd i andre land), internasjonale helsekriser, svikt hos tredjemenn som Etex leveranse avhenger av, herunder manglende tilgang på nødvendige råvarer, en leverandørs eller produsents insolvens, samt andre uforutsette begivenheter utenfor Etex’ kontroll.

Selv om Covid-19 var en kjent begivenhet på tidspunktet tilbudet ble akseptert/ordrebekreftelsen ble utsendt, kan Covid-19 og mutasjoner av Covid-19 påberopes som en force majeure-begivenhet utenfor Etex’ kontroll. Det samme gjelder konsekvenser av Covid-19, herunder innføring av nye lover og myndighetspålegg, uavhengig av om Etex’ kunne forutse konsekvensene på tidspunktet tilbudet ble akseptert/ordrebekreftelsen ble utsendt.

Persondata

Persondata gitt av kunden, med mindre kunden uttrykkelig fraber seg dette, blir brukt i selskapets kundekartotek for å kunne gi den beste kundebehandling iht. Bestillinger og leveranser. I samsvar med gjeldende lov har kunden til enhver tid, rett til å be om innsyn, retting, sletting og/eller flytting av sine persondata, som hank an kreve på følgende lenke: etexnordic-no@etexgroup.com (Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel)

All informasjon knyttet til behandlingen av kundens persondata er tilgjengelig på vårt nettsted: https://www.equitone.com/nb-no/legal/privacy-policy/  (Cedral, EQUITONE, Eter-Board HD, Windpanel eller Duripanel)

Lovvalg og verneting

Enhver tvist er underlagt norsk rett. Oslo er avtalt verneting.

 

 

 

 

Etex Nordic A/S | Vendersgade 74 | DK-7000 Fredericia | Danmark

Etex Norge Filial af Etex Nordic A/S | Henrik Ibsens gate 90  | N - 0255 Oslo | Norge