Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

WSTĘP
Niniejsza Informacja o Ochronie Danych ma na celu poinformowanie Użytkownika o danych osobowych Użytkownika, które SINIAT Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie przy u. Przecławskiej 8 (03-879) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000046388 (działający jako administrator danych, zwany dalej „Administratorem Danych”) gromadzi za pośrednictwem witryn internetowych siniat.pl, equitone.pl, cedral.pl, euronit.pl (zwaną dalej „Witryną Internetową”) i stanowi wyjaśnienie dlaczego Administrator Danych zbiera i przetwarza takie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, które Użytkownik udostępnia Administratorowi Danych i jakie dane osobowe poznaje Administrator Danych podczas wizyty Użytkownika na Witrynie Internetowej. Korzystanie ze Witryny Internetowej przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Informacji o Ochronie Danych.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Administrator Danych przetwarza dane osobowe Użytkownika:

na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika,
w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika opiera się na udzielonej przez Użytkownika zgodzie, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem takiego przetwarzania przed cofnięciem zgody.

ZBIERANE DANE OSOBOWE
Administrator Danych zbiera dane osobowe związane z Użytkownikiem (zwane dalej „Danymi Osobowymi„) na dwa sposoby:

poprzez rejestrację i wysyłanie informacji, które Użytkownik decyduje się wprowadzić na niektórych stronach Witryny Internetowej. Informacje oznaczone symbolem „*” muszą być przekazane w celu umożliwienia Administratorowi Danych realizacji określonych poniżej wymagań związanych z przetwarzaniem danych. Dane Osobowe zebrane bezpośrednio od Użytkownika obejmują imię i nazwisko, adres domowy lub służbowy, adres e-mail, numer telefonu, wykonywany zawód, wiadomość lub inne dane osobowe lub informacje kontaktowe przekazywane Administratorowi Danych przez Użytkownika. Administrator Danych może również poprosić Użytkownika o komentarze, sugestie lub inne informacje związane z Witryną Internetową, produktami lub usługami lub firmą Administratora Danych. Administrator Danych może wymagać podania inne określonych rodzajów informacji w związku z konkursami, loteriami, innymi promocjami lub innymi działaniami marketingowymi, w tym przesyłania treści tekstowych, wideo lub audio.
poprzez pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie dostępne jest poniżej.


KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia Administratorowi Danych:

odpowiadania na bezpośrednie żądanie Użytkownika, zgodnie z opisem podanym w czasie, gdy Administrator Danych zbiera Dane Osobowe Użytkownika lub podanym w inny sposób Użytkownikowi przed użyciem Danych Osobowych Użytkownika;
zarządzanie użytkowaniem Witryny Internetowej przez Użytkownika, w tym w odpowiednim zakresie, udziałem Użytkownika w konkursach, loteriach, innych ofertach promocyjnych lub innych działaniach marketingowych; i
wysyłanie Użytkownikowi maili lub innych informacji marketingowych dotyczących wybranych marek, podmiotów powiązanych i/lub partnerów Administratora Danych, z którymi Administrator Danych prowadzi wspólne promocje lub programy, a którymi Użytkownik może się zainteresować poprzez korespondencję elektroniczną / korespondencję / wiadomości tekstowe (pod warunkiem, że Użytkownik udostępnił Administratorowi Danych/podmiotom stowarzyszonym i/lub partnerom Administratora Danych wyraźną uprzednią zgodę na takie działanie, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Administrator Danych może łączyć dane osobowe przesyłane przez Użytkownika z innymi danymi osobowymi, które Administrator Danych uzyskał na temat Użytkownika w tych samych celach z innych źródeł, w tym jeśli Użytkownik udostępnił Administratorowi Danych dane osobowe Użytkownika w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium (takiego jak platformy społecznościowe). Źródła te obejmują: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter.

Administrator Danych nie może wykorzystywać Danych Osobowych Użytkownika do nowych celów, które nie zostały jeszcze przewidziane w niniejszej Informacji o Ochronie Danych, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odpowiednie ustawowe zezwolenia w tym zakresie. W każdym przypadku przed użyciem Danych Osobowych do innych celów, Administrator Danych zobowiązany jest poinformować Użytkownika o takiej zmianie w niniejszej Informacji o Ochronie Danych. W przypadku działań opartych na zgodzie Użytkownika, Administrator Danych nie będzie przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika dla takich nowych celów bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika.

 

SZCZEGÓLNA KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Danych nie będzie zbierać ani przetwarzać szczególnej kategorii Danych Osobowych dotyczących Użytkownika. Szczególne kategorie danych osobowych obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub inne przekonania o podobnym charakterze, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, informacje na temat zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI
Administrator Danych nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać jakichkolwiek informacji handlowych lub promocyjnych od Administratora Danych, Użytkownik może bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia zrezygnować z jakichkolwiek bezpośrednich kampanii marketingowych i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego Danych Osobowych do takich celów, poprzez wejście na stronę Centrum Preferencji  na której Użytkownik może w pełni zarządzać swiumi Danymi.

Użytkownik może też skorzystać z procedury rezygnacji zawartej w wiadomościach promocyjnych otrzymanych od Administratora Danych.

Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania od Administratora Danych promocyjnych wiadomości nie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywania informacji związanych z dowolną umową, jaką Użytkownik zawarł z Administratorem Danych.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator Danych nie będzie wykorzystywał zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. W takim przypadku Administrator Danych poinformuje Użytkownika o logice związanej z decyzją, jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych Użytkownika przez Administrator Danych.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW TRZECICH
Administrator Danych nie udostępni Danych Osobowych Użytkownika jakimkolwiek stronom trzecim i nie ujawni publicznie Danych Osobowych, o ile takie przekazywanie nie opiera się na konkretnej zgodzie Użytkownika, niezbędnej do realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Danych, lub gdy takie przekazywanie Danych Osobowych jest w inny sposób dozwolone lub obowiązkowe na mocy prawa lub na mocy zarządzenia organu administracyjnego lub sądowego.

Administrator Danych przesyła Dane Osobowe Użytkownika do następujących odbiorców: podmioty stowarzyszone, partnerzy, dostawca usług hostingowych, pozostali dostawcy itp.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy Dane Osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów przetwarzających lub stron trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, Administrator Danych zapewni wdrożenie odpowiednich środków zgodnie z do obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego w zakresie ochrony danych. Użytkownik może uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń lub informacje dotyczące tego, gdzie zostały takie kopie udostępnione, przesyłając nam wiadomość elektroniczną na adres: daneosobowe@etexgroup.com

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE
Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu przez witryny internetowe odwiedzane przez Użytkownika. Są one szeroko stosowane w celu zwiększenia wydajności działania lub pracy witryn intranetowych jak również przekazywania informacji właścicielom witryny internatowej.

Ogólne informacje o wykorzystywanych plikach cookie

Niniejsza Witryna Internetowa korzysta z plików cookie do przechowywania preferencji językowych Użytkownika, do przeanalizowania wykorzystania Witryny przez Użytkownika w ramach Google Analytics, do aktywacji funkcji interakcji społecznościowych z obsługiwanymi zewnętrznymi witrynami społecznościowymi.]. Gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową po raz pierwszy, strona wejściowa wyświetli informacje na temat prywatności i odpowiednie sformułowania dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem „baneru na temat plików cookie”. W przypadku dalszego aktywnego korzystania przez Użytkownika z Witryny Internatowej i braku aktywnego sprzeciwu ze strony Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, a taka zgoda będzie przechowywana w przeglądarce Użytkownika, aby informacje te nie musiały być powtarzane na każdej stronie Witryny Internetowej. W przypadku braku zgody w przeglądarce Użytkownika (np. jeśli Użytkownik usunął pliki cookie Użytkownika), „baner na temat plików cookie” z informacjami o ochronie danych pojawi się ponownie przy następnym odwiedzeniu Witryny Internetowej przez Użytkownika. Administrator Danych może zainstalować i korzystać z pewnych technicznie wymaganych plików cookie, które nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika. Administrator Danych może również wykorzystywać sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika i które również nie wymagają wcześniejszej zgody Użytkownika. Pozostałe pliki cookie (takie jak pliki cookie poprawiające nawigację poprzez rejestrowanie określonych danych – dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać takich danych w każdym połączeniu – i dostosowywanie zawartości Witryny Internatowej do preferencji Użytkownika) mogą być instalowane i wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika. [TREŚĆ POSTANOWIENIA PODLEGA PRZYSZŁYM REGULACJOM UNIJNYM NA TEMAT E-PRYWATNOŚCI] Użytkownik znajdzie w poniższej tabeli wszystkie istotne informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez niniejszą Witrynę Internetową.

Dodatkowe informacje na temat konkretnych plików cookie

Google Analytics: Niniejsza Witryna Internetowa korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem analizy danych internetowych firmy Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia Administratorowi Danych przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny Internetowej.

Z uwago na to, że Administrator Danych aktywował anonimizację przekazywanych adresów IP , Google przed takim przekazaniem skraca / anonimizuje ostatni oktet adresu IP w państwach członkowskich EOG. Pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika z Witryny Internetowej, tworzenia dla Administratora danych raportów na temat aktywności na Witrynie Internetowej oraz świadczenia dla Administratora Danych innych usług związanych z aktywnością na Witrynie Internetowej i korzystaniem z Internetu. Google zobowiązany jest nie kojarzyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Należy pamiętać, że w niniejszej Witrynie Internetowej kod Google Analytics jest uzupełniany przez „anonimizowany adres IP”, aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Jak zapobiegać zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę. Rzeczywiście większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat zapobiegania zapisywaniu plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Jednakże, w takim przypadku niektóre właściwości Witryny Internetowej mogą nie działać poprawnie, a niektóre funkcje Witryny Internetowej mogą nie być dostępne dla Użytkownika.

Jak usuwać/dezaktywować pliki cookie

W celu usunięcia/dezaktywacji wszystkich plików cookie zapisanych na komputerze Użytkownika, większość przeglądarek internetowych pozwala Użytkownikowi całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie lub usunąć pliki cookie zapisane przez określone domeny/witryny internetowe. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie pomocy przeglądarki Użytkownika:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
Użytkownik może w szczególności uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) w przypadku każdej odwiedzanej przez Użytkownika Witryny Internetowej przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

UDOSTĘPNIENIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Ze względu na ochronę danych Administrator Danych celowo zdecydował się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych w jego Witrynie Internetowej. W zamian, Administrator Danych wykorzystuje alternatywne rozwiązanie techniczne, które pozwala Użytkownikowi zdecydować, czy i kiedy przekazać dane do operatorów sieci społecznościowych. Tak więc, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę Internetową, dane nigdy nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowej. Wyłącznie, gdy Użytkownik sam aktywnie kliknie odpowiedni klawisz, przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik połączy się z serwerami sieci społecznościowej, tj. kliknięcie na dany element, a następnie kliknięcie na ikonę sieci społecznościowej oznacza zgodę Użytkownika na połączenie się przeglądarki Użytkownika z serwerami sieci społecznościowych i wysłanie danych o użytkowaniu do tego operatora sieci społecznościowej, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest subskrybentem takiej sieci społecznościowej.

Administrator Danych nie ma wpływu na charakter lub zakres danych, które mogą następnie gromadzić sieci społecznościowe. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe oraz praw Użytkownika w zakresie ochrony danych i odpowiednich ustawień konfiguracyjnych można znaleźć w odpowiednich wytycznych dotyczących prywatności w sieciach społecznościowych.

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH
W niektórych obszarach niniejszej Witryny Internetowej Administrator Danych może udostępniać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie podlegają postanowieniami niniejszej Informacji o Ochronie Danych. Linki te są udostępniane dla wygody Użytkownika; należy jednak pamiętać, że Administrator Danych nie sprawuje kontroli nad takimi stronami trzecimi lub ich stronami internetowymi oraz że te zewnętrzne strony internetowe będą podlegały innej informacji o ochronie danych w zakresie danych zebranych od Użytkownika, gdy Użytkownik znajdzie na tych zewnętrznych stronach internetowych. Administrator Danych zachęca Użytkownika do uważnego przeczytania informacji o ochronie danych wszystkich stron internetowych przed przekazaniem informacji umożliwiających osobistą identyfikację.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Administrator Danych zachowa Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Administrator Danych wdrożył środki techniczne i organizacyjne zgodnie ze standardowymi praktykami branżowymi w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych Danych Osobowych. Niemniej jednak bezpieczeństwo wymaga wysiłku ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów. Administrator Danych zachęca zatem Użytkownika do udziału w tych działaniach poprzez podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Użytkownika, w tym korzystania z silnych haseł i zachowywania poufności wszystkich nazw Użytkowników i haseł (w stosownych przypadkach).

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ DZIECI
Niniejsza Witryna Internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia ani nie jest do nich skierowana. Administrator Danych świadomie nie zbiera jakichkolwiek informacji od takich osób. Jeśli zdaniem Użytkownika, dziecko Użytkownika udostępniło Administratorowi Danych dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem daneosobowe@etexgroup.com

PRAWA UŻYTKOWNIKA
W dowolnym momencie Użytkownik może skorzystać z prawa Użytkownika do żądania dostępu do danych i ich poprawiania oraz, w zależności od przypadku, usunięcia wszelkich Danych Osobowych dotyczących Użytkownika. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania lub zażądać ograniczenia przetwarzania i skorzystania z prawa do przeniesienia danych (w zależności od przypadku), zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, wysyłając podpisany formularz wniosku wraz z kopią dowodu osobistego, paszport lub innego dowodu tożsamości Użytkownika na daneosobowe@etexgroup.com lub na piśmie na adres Administratora danych.

W stosownych przypadkach Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę wydaną przed takim cofnięciem.

Jako osoba, której dane dotyczą, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym znajduje się miejsce zamieszkania Użytkownika, miejsce pracy Użytkownika lub miejsce, w którym doszło do naruszenia), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I ZMIANY
Niniejsza Informacja o Ochronie Danych obowiązuje od 25.05.2018 r.. Administrator Danych zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej Informacji o Ochronie Danych w dowolnym momencie. Użytkownik powinien okresowo zapoznawać się z najnowszą wersję niniejszej Informacji o Ochronie Danych, ponieważ dalsze korzystanie z niniejszej Witryny Internetowej przez Użytkownika po opublikowaniu zmian niniejszych postanowień będzie oznaczać, że Użytkownik potwierdza te zmiany.

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie niniejszej Witryny Internetowej.