Vilkår og betingelser

Dette er websitet tilhørende Etex (Exteriors) UK Ltd (virksomhedsnummer 00486100) (et selskab registreret i England og Wales, hvis registrerede kontor [og adressen for kommunikation vedrørende dette website] er [Wellington Road, Burton on Trent DE14 2AA]

 

Indholdet og oplysningerne fra Etex (Exteriors) UK Ltd på dette website ("indholdet") er kun vejledende. Selvom der er udvist omhu ved udarbejdelsen af indholdet, garanterer Etex (Exteriors) UK Ltd ikke for dets nøjagtighed og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser eller unøjagtigheder heri. Hvis du ønsker at benytte dig af indholdet, bør du uafhængigt verificere det.

 

Etex (Exteriors) UK Ltd giver dig tilladelse til at se eller downloade en enkelt kopi af materialet på websitet til en personlig computer [udelukkende til eget brug eller ikke-kommercielle forskningsformål] [forudsat at du inkluderer følgende meddelelse om ophavsret:

"Copyright 2000, Etex (Exteriors) UK Ltd. Alle rettigheder forbeholdes". Eventuelle særlige regler for brug af visse former for software og andre elementer på websitet kan være inkluderet i specifikke områder eller på en bestemt side af websitet og er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning].


Indholdet og designet af dette website er beskyttet af copyright (og/eller andre immaterielle rettigheder), enten ejet af Etex (Exteriors) UK Ltd eller anvendt på licens fra tredjeparts copyright-ejere. Enhver brug af indholdet, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser, kan krænke sådanne immaterielle rettigheder. Hvis du overtræder nogen af disse vilkår og betingelser, ophører din tilladelse til at gøre brug af indholdet automatisk, og du skal straks destruere eventuelle kopier, du har lavet af nogen dele af indholdet. Marley forbeholder sig ret til passende foranstaltninger under disse omstændigheder.

 

Bortset fra det ovenfor anførte vil du ikke og vi ej heller give andre personer tilladelse til at:

  1. reproducere, offentliggøre, overføre, distribuere, downloade, ændre, oversætte, tilføje, slette, fjerne eller manipulere med indholdet, dette website eller dele heraf, eller
  2. direkte eller indirekte forsøge at distribuere eller gribe ind eller ændre (helt eller delvist) indholdet eller dette website. Du kan opleve, at dette website er linket til andre websites. Etex (Exteriors) UK Ltd er ikke ansvarlig for eller godkender indholdet eller nøjagtigheden af sådanne linkede websites. Din brug af sådanne linkede websites sker på egen risiko og er underlagt vilkårene og betingelserne for brug for de linkede websites.

 

Enhver person, der ønsker at oprette et link til dette website, skal indhente forudgående skriftlig tilladelse fra Etex (Exteriors) UK Ltd.

[Varemærker, der anvendes på dette website, er varemærker tilhørende Etex S.A., dets datterselskaber eller tredjepartslicensgivere.]

 

Dette website er underlagt lovgivningen i England og Wales. Domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af brugen af dette website. Med henblik herpå indvilliger du uigenkaldeligt i at anerkende beføjelserne for domstolene i England og Wales og giver uigenkaldeligt afkald på enhver indsigelse mod ethvert sagsanlæg eller søgsmål, der anlægges i sådanne domstole, eller ethvert krav om, at et sådant søgsmål eller sagsanlæg er anlagt, uanset form. Marley er dog stadig berettiget til at anlægge sag mod brugere i udlandet og/eller til at tvangsfuldbyrde retsafgørelser mod dem.


Etex (Exteriors) UK Ltd påtager sig intet ansvar og hæfter ikke i tilfælde af, at indholdet og/eller websitet ikke overholder lovgivningen i en jurisdiktion uden for Storbritannien.


DETTE WEBSITE ER TILGÆNGELIGT FOR OFFENTLIG VISNING PÅ DET GRUNDLAG, AT Etex /Exteriors) UK Ltd IKKE PÅTAGER SIG NOGET SOM HELST ANSVAR FOR TAB ELLER BESKADIGELSE AF NOGEN ART, DER SKYLDES BRUG AF DETTE WEBSITE ELLER TILLID TIL INDHOLDET I DETTE WEBSITE. DE BEGRÆNSNINGER, DER ER FASTSAT I DENNE MEDDELELSE, GÆLDER I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE, UAGTSOMHED, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. DE FINDER ANVENDELSE I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN