Brandklassificering av fasadmaterial förklarad

Brandklassificeringen av fasadmaterial håller på att ändras. Medan branschen för fasadmaterial förväntar sig och välkomnar strängare direktiv, tittar vi närmare på vad de nuvarande klassificeringarna innebär vid specificerande av material på byggnader över 3 våningar eller speciella verksamheter enligt Boverkets Byggregler. Här fördjupar vi oss i innebörden bakom brandklassificering EN 13501-1. Informationen kan hjälpa dig att hitta rätt material så att du kan specificera och ta dina beslut med självförtroende, samtidigt som den ger dig en tydligare bild över den standard som våra EQUITONE fasadmaterial med fibercement har.

Vad betyder ”reaktion vid brandpåverkan”?

Reaktion vid brandpåverkan fokuserar på materialens beteende när de exponeras till värme eller eld.

Vad är den europeiska standarden för brandsäkerhet?

Euroklass-systemet utgör standarden för brandsäkerhet över Europa. Den klassificerar reaktionen vi brandpåverkan samt utvärderar flera aspekter som antändbarhet, flamspridning, värmealstring, rökutveckling och benägenhet att alstra brinnande droppar/partiklar. Systemet introducerades av Europeiska unionen 2000 för att undanröja handelsbarriärer mellan enskilda medlemsstater och säkerställa enhetliga kvalitetsnivåer. Våra EQUITONE-material uppfyller den europeiska standarden EN 13501-1.

Hur är Euroklassystemet indelat?

Den europeiska klassificeringsstandarden EN 13501-1:2018 delar in byggmaterial i sju huvudklasser med avseende på deras brandbeteende: A1, A2, B, C, D, E och F. Detta dokument tillhandahåller även en klassificering av dessa material angående rökutveckling (s1, s2 och s3) och bildandet av brinnande droppar/partiklar (d0, d1 och d2).

Brandklassificering av fasadmaterial förklarad

Beteckningarna är: **Brandbeteende ** Reaktionen till brandklassificering avgör hur mycket ett material bidrar till brandbeteendet. A2-s1,d0 klassificeras som icke brännbart, medan på andra änden av skalan finns F-klassificering, som är lättantändlig. En fullständig indelning hittas nedan: A1 = icke brännbara material, obrännbart. Bidrar inte till brand. A2 = Icke-brännbart material. Inget märkbart bidragande till brand. B, C, D = varierar från bidrar till mycket begränsat bidrag till brand. E, F = Brännbart material. Stort bidrag till brandutveckling. A2-material och högre, som inkluderar EQUITONE, kan säkert användas i byggnader Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov, 3-16 våningar eller 2 våningar i vissa verksamhetsklasser enligt Boverkets Byggregler.

Brandklassificering av fasadmaterial förklarad

Rökutveckling Delen ”s” av klassificeringen avser den totala röken som släpps ut under de första tio minuterna vid exponering till eld: s1 = mycket begränsad rökutveckling s2 = begränsad rökutveckling s3 = betydande/kraftig rökutveckling Bildande av brinnande droppar/partiklar Delen ”d” av klassificeringen avser antalet brinnande droppar och partiklar som alstras under de första 10 minuterna vid exponering till brand. Indexet finns nedan: d0 = inga droppar eller patriklar d1 = begränsad mängd droppar eller partiklar d2 = ganska många droppar eller partiklar Hos EQUITONE inser vi betydelsen av att förstå byggmaterialens egenskaper och funktioner när de specificeras för ditt projekt. Med byggnadsmaterials brännbarhet som en viktig fokuspunkt under specifikationsfasen har EQUITONE ett långvarigt åtagande att säkerställa att våra fibercement material helt uppfyller klassificeringen för prestandan vid brandpåverkan A2-s1, d0 enligt EN 13501-1:2018.