Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst

 

0.0 BIM-objekt

Med våra BIM-modeller för EQUITONE fasadskivor måste du inte längre framställa våra produkter i 3D. Modellerna är tillgängliga i bland annat AutoCAD, Arkey, Revit och IFC. Dessutom innehåller de praktisk information som gör att du enkelt kan integrera våra material i din modell. Detta gör det enkelt att visa dina kunder varför EQUITONE är det naturliga valet.

1.0 Fogar

Fogarna mellan fasadskivorna måste inte stängas eftersom eventuell fukt som har kommit in i systemet torkas upp av den kontinuerliga luftcirkulationen.

Som standard kan fyra typer av fogar användas mellan fasadskivorna.

 

Vid öppna fogar rekommenderas det att beakta kulör på fasadläkt, vindskydd eller isolering.

Fogbredd

Många års erfarenhet har visat att optimal bredd på fogarna mellan större paneler är 10 mm. Estetiskt är en 10 mm fog bäst. 10 mm erbjuder även större tolerans för montören vid montering av panelen.
Minsta tillåtna fogbredd: 8 mm. Maximalt tillåten fogbredd: 12 mm.

2.0 infästningar

2.0 infästningar

2.0 infästningar

2.1. Synliga infästningar

EQUITONE fasadskivor kan monteras med synlig infästning med hjälp av skruv till underkonstruktion av galvaniserad fasadläkt eller träläkt. EQUITONE fasadskivor kan även popnitas till underkonstruktion av plåt eller aluminium. Alla infästningar har harmonierande kulörer för att smälta in fasadskivan.

 

Infästningarnas och underkonstruktionens placering beror på den dimensionerande vindlast som fasaden utsätts för.


2.2 Dolda infästningar

 

Dold mekanisk infästning är möjligt att använda på samtliga EQUITONE fasadskivor. Notera att detta är ett precisionssystem vilket medför att montage utförs av kunnig personal undervisad av respektive systemleverantör för att säkerställa ett lyckat resultat..

 

På baksidad av fasadskivorna fixeras dessa med ett underskuret ankare med speciellt borrat hål enligt leverantörs anvisningar och därefter appliceras ett beslag/hängare för upphängning på bakomliggande aluminiumkonstruktion.

 

* Hänvisning för individuella typer av mekaniska upphängningssystem, hänvisas till montage- och projekteringsanvisningar. Dold infästning är passande för EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea], och 12mm EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [pictura].  "

3.0 Underkonstruktion

 

EQUITONE fasadskivor är både starka och lätta, vilket reducerar mängd underkonstruktion vid projektspecifika krav jämfört med andra material.

Statisk kontroll och stabilitet kontrolleras enligt lokala normer och krav specificerade för just ert projekt av de projektspecifika representanter/konsulter i projektet.

Vanligt förekommande material i underkonstruktion:

- Trä

- Galviniserad plåt

- Aluminium

 

4.0 Bärvägg

Strukturell vägg


Bärväggen är avgörande för prestandan hos ett ventilerat fasadsystem. Om luftens rörelser genom bärväggen är för stora, ökar risken för vattengenomtränglighet. Luft som läcker genom bärväggen utgör också en väg till energiförlust och måste därför begränsas.

 

5.0 Detaljer

 

Marknivå

Allmänna principer: 
Placera änden på panelerna minst 150 mm över färdig marknivå för att:

  • Förhindra regn från att stänka upp
  • Säkerställa att luften kommer in i ventilationsspalten
  • Skydda öppningen med en sockelsäkring för att förhindra att skadedjur tränger in i håligheten.
  • Änden på panelen ska avslutas något efter underkonstruktionen för att skapa en droppnäsa för nederbörd.

Inga växter ska planteras i närheten av luftintaget eftersom växterna med tiden kan komma att blockera luftflödet.

Du hittar mer information i monteringsanvisningarnakontakta teknisk support.

Thumbnail image

 

6.0 Underhåll och rengöring

ALLMÄNT


Alla fasader, oberoende av vilket material som används, ska underhållas regelbundet. På så sätt kan man undvika onödiga och höga kostnader på lång sikt, samtidigt som byggnaden behåller sitt snygga utseende. Om materialet inte rengörs på länge riskerar man att smutsen tränger så långt in i materialets porer att vanlig rengöring inte längre är möjlig. Byggnaden ska utformas med åtkomst i åtanke så att alla panelområden kan inspekteras och underhållas.

NEDSMUTSNINGSPROCESSEN OCH BESLAGNING AV DETALJER

Damm, sot, olja, feta ämnen osv. finns i luft och regnvatten och kan lagras på en fasad. Om man är noga med design och installation kan lokal nedsmutsning och vattenflöden undvikas. Detta kan uppnås genom att ha lämpliga tätningslister och god försegling samt uppmärksamhet för att bekämpa korroderbara material såsom zink, koppar, aluminium, stål osv. Nivån och hastigheten vid vilka material blir nedsmutsade beror till stor del på ytan, den kemiska stabiliteten, hårdheten, porositeten och förmågan att bli elektrostatiskt laddad eller inte.

Hänsyn bör tas till hur byggnaden kan påverkas av väder och vind, samt hur vattenavrinning från material påverkar andra material nedan.

GRAFFITI

De UV-härdade ytbeläggning på EQUITONE [pictura] och EQUITONE [natura pro] ger ett överlägset skydd mot vanliga färger och sprayfärger. De är släta och kan rengöras. Ytbeläggningarna [pictura] och [natura pro] uppfyller kraven i placeringstestet och testcykel 2 i enlighet med Quality Association for Anti-Graffiti eV för ytskyddande antigraffitisystem (rapport ILF 4-013/2006 från Institute for Paints and Inks eV). Observera att när ett graffitiskydd på plats appliceras på panelerna, kan panelernas utseende förändras eftersom skyddet påverkar panelfärgens ljusreflektans.

RENGÖRING

Det finns två metoder för att rengöra fasader: mekanisk rengöring och kemisk rengöring. I princip ska man rengöra hela ytan på fasaden eftersom rengöring av delar kan resultera i färgskillnader.

Normala fläckar kan tvättas bort med en svamp och vatten. Det är inte tillåtet att använda slipande material, t.ex. avfettningsmedel, stålull osv. eftersom de orsakar repor på ytan som inte kan avlägsnas.

SALTUTSLAG

Kalkutfällning kan undvikas genom att hantera skivorna på rätt sätt. Skivorna ska förvaras på en torr och ventilerad plats. Skivorna ska alltid skyddas mot regn. Under förvaring ska inte skyddsmaterial mellan paneler tas bort; den avlägsnas enbart vid användning. Dock skall transportemballage tas bort direkt vid leverans. Om skivorna blir våta i förpackningen måste all förpackning tas bort och skivorna torkas torra och placeras så att de kan torka ordentligt. Om kalkutfällningar fortfarande inträffar kan man ta bort dem med en lätt syralösning, som appliceras enbart på skivan (inte på glas, aluminium osv.).

Du hittar mer information i EQUITONE Design Guide, kontakta teknisk support.