ISO 14001

ISO 14001 fasadematerialer Equitone

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell standard för att utforma och implementera ett system för miljöhantering.

ISO betyder International Organization for Standardization (på svenska Internationella Organisationen för Standardisering).

ISO 14001 tillhandahåller ett system för miljöhantering (EMS) som affärsverksamheter bör följa. EMS är en blandning av processer, riktlinjer, planer och åtgärder som utförs av ett företag för att minska sin miljöpåverkan. EMS är specifikt för och skräddarsytt till varje företag men ISO är en standardackreditering som baseras på specifika krav som till slut bevisar företagets överensstämmelse.

Innehav av ISO 14001 är ett oberoende erkännande att ett företag tar hänsyn till att minska sin miljöpåverkan och vidtar mätbara åtgärder för att göra det.

ISO 14001 har flera delar såsom “Prestandautvärdering” för att bevisa att det EMS som har införts av företaget inte innehåller enbart övervakning och mätning av processer, utan också internrevisioner och förvaltningsöversyn.

En annan del är “Förbättring” som bedömer förfarandet för att vidta korrigerande åtgärder för processer.

ISO 14001 fasadmaterial Equitone

Varför är ISO 14001 viktigt för dig när du väljer fasadmaterial?

Att vara uppmärksam på den påverkan som ditt projekt kommer att ha på miljön innefattar ett omsorgsfullt val av de material du specificerar. Standarder såsom ISO 14001 hjälper till att identifiera potentiella leverantörer som delar din grundsyn. Du behöver vara säker på att dina partners håller med om din vision om hållbarhet genom att aktivt implementera förändringar och själva vara ansvarsfulla.

Att vara ackrediterad med ISO 14001 är ett bevis på att vara engagerad i de processer, riktlinjer och åtgärder som leder till en ett mer hållbart företag. Båda fabrikerna som tillverkar EQUITONE-paneler, i Tyskland och Belgien, är ackrediterade med ISO 14001. Vi har infört ett komplett godkänt system för miljöhantering som har analyserats och ackrediterats oberoende.